Właścicielem Sklepu Internetowego www.misa.com.pl jest Misa Pracownia Ceramiczna Paulina Granat – Celińska z siedzibą przy ulicy Olesińska 5/17 02-548 Warszawa, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 1131423635, REGON 016342857
(w dalszej części zwana „Misa Pracownia Ceramiczna ” lub „Sprzedający”)

Informacje:

Adres e-mail: misa.pracownia@gmail.com
Rachunek bankowy mBank: 59 1140 2004 0000 3402 7802 4385

DEFINICJE:

1. Sprzedający – Paulina Granat- Celińska właścicielka sklepu internetowego
2. Klient– każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie internetowym (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta)..
3. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie Sklepu Internetowego.
4. Towar –prezentowana rzecz wykonana z ceramiki w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedającym.
6. Sklep Internetowy – sklep internetowy należący do Misa Pracownia Ceramiczna, na którym nastąpiło złożenie zamówienia przez Kupującego.
7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające rodzaj i liczbę Towarów.
8. Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać wykonane w przypadku produktów personalizowanych, skompletowane oraz nadane na adres, pod którym zamówienie powinno zostać zrealizowane. Do czasu realizacji zamówienia nie będą wliczane dni, w których Sklep Internetowy oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta oraz czas dostawy.

INFORMACJE OGÓLNE:

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu internetowego www.misa.com.pl
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Głównym przedmiotem świadczenia sklepu www.misa.com.pl jest sprzedaż ceramiki użytkowej.
4. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego; oraz zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
5. Misa Pracownia Ceramiczna dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych Towarów, były jak najbardziej zgodne z rzeczywistością, zastrzega natomiast że każdy produkt jest unikatowy i może się nieznacznie różnic od Towaru na zdjęciu, a w przypadku zakupu dwóch sztuk towaru, te mogą się różnic względem siebie
6. Konsument może porozumieć się ze Sprzedającym, za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: misa.pracwonia@gmail.com lub telefonu: 0048602519192
7. Wszystkie zdjęcia oraz materiały zamieszczone na stronie www.misa.com.pl są własnością sklepu. Zabrania się jakiegokolwiek ich kopiowania i używania.


SPRZEDAŻ TOWARÓW

1. Wszystkie ceny Towarów, podane w Sklepie Internetowym są wartościami brutto, wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Koszt dostawy jest doliczany do kwoty zamówienia.
3. Koszt dostawy kupionego przez Konsumenta Towaru uzależniony jest od wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy.
4. Sklep www.misa.com.pl akceptuje następujące formy płatności:
a) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego
b) płatność za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych
5. Konsument cenę Towaru powiększoną o koszt dostawy powinien zapłacić na rachunek bankowy Misa Pracownia Ceramiczna : mBank 59 1140 2004 0000 3402 7802 4385, podając w tytule przelewu numer zamówienia.
6. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
7. Zamówienie będzie zrealizowane po wysłaniu kompletnego Zamówienia
8. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
9. W rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedającym zgodnie z treścią Regulaminu.
10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
11. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on odpowiedź ze sklepu na podany adres e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Misa Pracownia Ceramiczna przyjmuje zamówienia drogą elektroniczną z wykorzystaniem Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu 24 h/dobę.
2. Do realizacji zamówienia Klient zobowiązany jest podać: adres na który towar ma być wysłany wraz z kodem pocztowym, numerem telefonu niezbędnym dla wypełnienia formularza dostawy oraz adresu e-mail.
3. Sprzedający jest obowiązany dostarczyć zamówiony i kupiony przez Konsumenta Towar bez wad fizycznych i prawnych.
4. Towar jest dostarczany za pomocą firm kurierskich. Istnieje możliwość odbioru osobistego Towaru po wcześniejszym ustaleniu.
5. Przesyłka wysłana jest po zaksięgowaniu wpłaty Jest to termin umowny liczony w dniach roboczych, najczęściej 1-4 dni od chwili zaksięgowania.
6. W przypadku transakcji dotyczącej towaru za zamówienie, realizacja zamówienia będzie trwała od 10 do14 dni roboczych od chwili zaksięgowania wpłaty za zamówiony towar.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Misa Pracownia Ceramiczna bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru
2. Do zachowania czternastodniowego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres e-mail: misa.pracownia@gmail.com.
4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedającego: ul. Miłobędzka 18, 02-634 Warszawa z dopiskiem ZWROT
5. Klient zobowiązany jest do odesłania rzeczy będących przedmiotem umowy na własny koszt.
6. Sprzedający dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Klienta płatności, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.
7. Sprzedający jest zobowiązany do zwrócenia wartości zwróconego towaru (obejmującą cenę zakupionych produktów i koszty ich wysyłki do Klienta) w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu (przesyłki od Klienta).
8. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.

REKLAMACJE

1. Jeżeli Klient stwierdzi wadę otrzymanego towaru przysługuje mu prawo do złożenia reklamacji na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach o rękojmi za wady, zawartych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
2. Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
3. Aby reklamacja była uznana za skuteczną, musi ona zawierać:
a. dane Klienta – jego adres do korespondencji,
b. wskazanie wady,
c. datę jej wykrycia,
d. dowód zakupu ( faktura, potwierdzenie przelewu)
e. produkt objęty reklamacją
f. żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady);
g. podpis składającego reklamację.

4. Koszt odesłania towaru Sprzedawcy poniesiony przez Klienta, nie podlega zwrotowi.